In atentia candidatilor - click aici pentru instructiuni candidati inscrisi la concursul de titularizare 2024. Va rugam sa cititi cu atentie documentul pentru lamuriri privind sustinerea probei scrise la concursul de titularizare - sesiunea 2024

Lista absolventiilor 2024 care au completat dosarul la Is3 pana la data de 15.07.2024 - ora 16.00 - Click aici

Urmatoarea actualizare va fi in data de 16.07.2024 ora 18.00

Repartitia pe centre a candidatilor inscrisi la concursul national de titularizare - sesiunea 2024 - discipline arondate sectorului 3

- INVATATORI - LICEUL TEORETIC DANTE ALIGHIERI SECTOR 3

- EDUCATIE FIZICA SI SPORT ANTRENORI - LICEUL TEORETIC DANTE ALIGHIERI SECTOR 3

- EDUCATOR-PUERICULTOR - LICEUL TEORETIC DANTE ALIGHIERI

- INVATATOR IN LIMBA GERMANA - LICEUL TEORETIC DANTE ALIGHIERI

- EDUCATIE FIZICA SI SPORT PROFESORI - SCOALA GIMNAZIALA NR. 97 - sector 4

- EDUCATOARE - LITERELE A-L - SCOALA GIMNAZIALA NR. 97  sector 4

- EDUCATOARE - LITERELE M-Z - LICEUL TEHNOLOGIC CONSTANTIN BRANCUSI

La Centrul nr. 3 s-a schimbat locatia!!! Nu mai este Scoala 80 este Scoala 97

La Centrul nr. 2 s-a schimbat locatia!!! Nu mai este Colegiul Tehnic Mihai Bravu...este Liceul Tehnologic Constantin Brancusi - sector 2

Repartitia salilor pe etaje pentru centrul nr. 3 - Scoala Gimnaziala nr. 97 - Click aici

Reprogramari inspectii la clasa aprobate - 29.05.2024 - Click aici

Reprogramari inspectii la clasa aprobate - 30.05.2024 - Click aici

Reprogramari inspectii la clasa aprobate - 31.05.2024 - Click aici

Reprogramari inspectii la clasa aprobate - 03.06.2024 - Click aici

Reprogramari inspectii la clasa aprobate - 04.06.2024 - Click aici

Reprogramari inspectii la clasa aprobate - 06.06.2024 - Click aici

Reprogramari inspectii la clasa aprobate - 07.06.2024 - Click aici

Reprogramarile care au avut motive intemeiate vor fi afisate in fiecare zi, pe site-ul www.ismb.edu.ro la rubrica Titularizare 2024, cat si pe site-ul www.ismb3.ro. Graficul initial nu se mai modifica (de aceea sa nu fie probleme daca acolo vedeti programarea initiala), aceste modificari se vor vedea doar in fisierele erata.

Link catre sectiunea dedicata concursului national de titularizare - sesiunea 2024 - Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti - Click aici

Graficul inspectiilor la clasa pentru disciplinele Educatoare, Invatatori, Educatie fizica si sport, Invatatori limba germana, Educator-puericultor - Click aici - actualizat la 28.05.2024

Graficul probelor practice/orale - Click aici - actualizat la 28.05.2024

Pentru susţinerea probei, în mod obligatoriu, candidaţii se prezintă în echipament sportiv adecvat.

  Candidaţii nu sunt primiţi la probă fără adeverinţă medicală, în care se menţionează „apt pentru susţinerea probei practice

Candidatii inscrisi la concursul de titularizare 2024 care au ales echivalarea inspectiilor de la titularizare cu cele de la examenul de definitivat sesiunea 2024 - Click aici - actualizat la 28.05.2024

Candidatii care s-au inscris pe mai multe judete trebuie sa sustina inspectia la clasa sau proba practica in ambele judete ca sa fie recunoscuta nota de la examenul scris in ambele judete sau in judetele unde s-a mai inscris candidatul

Candidatii care au ales echivalarea si se afla pe lista de echivalari definitivat nu trebuie sa faca nimic, decat sa isi valideze dosarul de definitivat in perioada 3-14 iunie 2024 la sediul IS3, dupa care li se va introduce automat in aplicatie nota pentru inspectia speciala la clasa!

Validarea dosarelor depuse online se face OBLIGATORIU fizic la sediul IS3 pana la data 22.05.2024 la ora 16.00

Declaratie pe propria raspundere - nu a mai lucrat in invatamant - Click aici

In aceasta perioada, 08-17 mai 2024 se depun si dosare de detasare prin concurs specific, repartitie in baza notelor din anii trecuti, conform anexei nr. 18 din Metodologia miscarii de personal pentru anul scolar 2024-2025 (pentru cei care au minim 5 notele valabile sunt cele din anii 2021-2022-2023....pentru cei care au media minim 7 perioada 2018-2023)

Accesand acest link gasiti toate documentele si informatiile legate de concursul national de titularizare, precum si lista posturilor - sesiunea 2024 - Click aici

Programele pentru concursul national de titularizare 2024 - Click aici

Anexa 1 - Cerere de inscriere la concursul national de titularizare sesiunea 2024 - format pdf - Click aici

Anexa 3 - Declaratie pe propria raspundere ca nu desfasor activitati incompabitibile cu demnitatea functiei didactice - format pdf - Click aici

Anexa 5 - Declaratie privind veridicitatea continutului dosarului de inscriere - format pdf - Click aici

Anexa 6 - Cerere privind utilizarea mediei inspectiilor la clasaa in profilul postului din cadrul examenului national de definitivare in invatamant - format pdf - Click aici - doar pentru cei care sunt inscrisi la examenul national de definitivare in municipiul BUCURESTI

ORDINEA ACTELOR IN DOSAR

ANEXEZ, ÎN URMĂTOAREA ORDINE, actele în original, respectiv în copie, CERTIFICATE pentru conformitate cu originalul de către directorul unităţii la care funcţionez în anul şcolar 2023-2024 sau scanate color, după actele originale****: - Ce este evidentiat cu rosu sunt documente obligatorii la dosar indiferent daca candidatul a mai lucrat /este absolvent 2024

 1. fişa de înscriere la concurs, asumată prin semnătură
 2. copie de pe fila din buletinul de identitate sau cartea de identitate cu numele, prenumele şi domiciliul;
 3. copii de pe certificatele de naștere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele) sau de pe alte acte doveditoare privind schimbarea numelui (dacă este cazul);
 4. copii de pe actele de studii, foile matricole şi certificatele de calificare (ultimele pentru absolvenţii liceului pedagogic/ învăţământului postliceal), certificatele/ adeverinţele de absolvire a modulului psihopedagogic (dacă absolvirea acestuia nu reiese din foaia matricolă);
 5. absolvenţii promoţiei 2024 vor prezenta copia adeverinţei de la instituţia de învăţământ superior/ postliceal/ mediu din care să rezulte că au susţinut examenul de licenţă/ absolvire/ bacalaureat, media de absolvire a facultăţii/ şcolii postliceale/ liceului pedagogic, specializarea dobândită, media anilor de studii şi faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat şi promovat modulul psihopedagogic;
 6. copii de pe certificatele de obţinere a gradelor didactice;
 7. copie de pe actul de titularizare/ repartizare pe perioada viabilității postului în învăţământul preuniversitar (dacă este cazul);
 8. copie a acordului ME, a deciziei inspectoratului şcolar sau a întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este cazul);
 9. adeverinţa din care să rezulte vechimea efectivă la catedră (inclusiv perioada rezervării catedrei) (dacă este cazul);
 10. copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor sau copie de pe carnetul de muncă dacă a mai fost angajat(ă) anterior anului 2011 și ulterior nu a mai avut calitatea de angajat(ă) (dacă este cazul);
 11. copii ale avizelor şi atestatelor necesare ocupării postului didactic/ catedrei, inclusiv avizul unității de învăţământ particular (dacă este cazul);
 12. avizul/ adeverinţa medical(ă), emis(ă) de un medic sau cabinet de medicină a muncii, din care să rezulte că sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ;
 13. declaraţie pe proprie răspundere că nu desfăşor activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice, că nu am fost îndepărtat din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală pentru infracţiuni contra vieţii, integrităţii corporale sau sănătăţii, contra libertăţii persoanei, rele tratamente aplicate minorului, hărţuire, trafic de minori, proxenetism, infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale, luare şi dare de mită, trafic de influenţă, fals şi uz de fals, furt calificat; - ANEXA 3
 14. adeverință eliberată de unitatea de învăţământ la care sunt angajat(ă) privind sancţiunile disciplinare din ultimii 6 ani şcolari încheiaţi şi de pe parcursul anului școlar în curs;
 15. cazier judiciar, din care reiese faptul că nu am antecedente penale pentru infracţiuni contra vieţii, integrităţii corporale sau sănătăţii, contra libertăţii persoanei, rele tratamente aplicate minorului, hărţuire, trafic de minori, proxenetism, infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale, luare şi dare de mită, trafic de influenţă, fals şi uz de fals, furt calificat;
 16. certificatul/ adeverinţa de integritate comportamentală, în original;
 17. numai pentru titulari/angajați pe perioada viabilității postului/încadrați în creșe adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care să rezulte situaţia postului (structura pe ore şi discipline a catedrei, viabilitatea postului/ catedrei, nivelul de învăţământ şi regimul de mediu) şi copii ale deciziilor de detaşare din perioada 01.09.2014 – 31.08.2024 (dacă este cazul);
 18. Declaraţie privind postul didactic de predare/catedra ocupat(ă) în etapele anterioare ale mobilităţii personalului didactic

 

Deciziile de pretransfer se pot ridica incepand cu data de 09.05.2024 de la secretariatul IS3

Anunt privind sedinta publica din 19.04.2024 privind repartizarea prin pretransfer - Click aici

Grafic si locatie sedinta publica pretransfer - Click aici

Pentru a veni in ajutorul cadrelor didactice care au primit acorduri din partea unitatilor la pretransfer, pouteti incarca acordurile folosind formularul de incarcare - Click aici

Cine il depune online nu mai este nevoie sa vina personal la Is3. Urmatorul pas pentru cadrul didactic este participarea la sedinta publica, locatia si graficul il vom afisa joi 18.04.2024