Proceduri ISMB grade didactice 2023-2024:

Tipizate depunere dosare gradul I:

Tipizate depunere dosare gradul II:

  • Cerere inspectie IC 1 pentru gradul II - Click aici  
  • Cerere inscriere gradul II - Click aici  
  • Fisa inscriere gradul II si adeverinta la fisa de inscriere - Click aici  
  • Adeverinta calificativ si vechime - gradul II - Click aici  
  • Adeverinta calificativ IC1 - gradul I - Click aici  
  • Tipizate echivalare gradul 1 cu doctorat:

  • Cerere inspectie IC 1 pentru echivalare gradul I cu doctorat - Click aici  
  • Cerere pentru echivalare gradul I cu doctorat - Click aici  

Arhiva word pentru documentele de mai sus - Click aici

DEPUNEREA CERERII DE EFECTUARE A INSPECTIEI PREMERGĂTOARE ÎNSCRIERII (IC1) LA GRADUL DIDACTIC I

Ø  Au obținut gradul didatic  II până la data de 31.08.2023

Ø  Candidații care au obținut media 10 la examenul de acordare a gradului didactic II – sesiunea  2023, au dreptul de a susține inspecția curentă 1 în perioada de înscriere la gradul didactic I. PERSOANELE AFLATE ÎN ACEASTĂ SITUAȚIE VOR DEPUNE CERERILE DE IC1 ÎN PERIOADA 2-13 OCTOMBRIE 2023 LA INSPECTORATUL ȘCOLAR PENTRU DEZVOLTAREA RESURSEI UMANE, PE ADRESA DE E-MAIL:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. în vederea planificării și a efectuării inspecției, urmând să depună dosarul de înscriere la gradul didacti I

Ø  Vechimea efectivă de predare la catedră- calculată de la data acordării definivării în învățământ, până la finalizarea examenului de acordare a gradului didactic II ( minim 4 ani sau 3 ani – în cazul promovării examenului de grad didactic II cu nota 10 în sesiunea 2023).

PERIOADA CONCEDIULUI DE MATERNITATE se consideră vechime efectivă la catedră.

Ø  Calificativele FOARTE BINE la evaluările anuale și la inspecțiile școlare ( dacă acestea au avut loc) în ultimii 2 ani școlari

 

INSCRIEREA LA GRADUL DIDACTIC I

Dosarul de înscriere cuprinde următoarele documente:

1.       Cererea de înscriere, adresată conducerii inspectoratului școlar, în care candidații vor nominaliza instituția de învățământ- centrul de perfecționare la care doresc să susțină examenul (model mai sus postat);

2.       Fișa de înscriere, completată și avizată de către conducerea unității de învățământ ( model mai sus postat);

3.       Copii după următoarele documente, certificate „conform cu originalul de către conducerea unității de învățământ” (inclusiv stampilă și semnatură director)  unde cadrul didactic are norma de bază: buletin/carte de identitate, certificate de naștere, certificat de căsătorie, dicument privind schimbarea numelui-după caz

4.       Copii ale diplomelor de studii, însoțite de foaia matricolă/suplimentul de diplomă certificate „conform cu originalul” de către conducerea unității de învățământ” (inclusiv stampilă și semnatură director)  

5.       Copia certificatului /adeverința de acordare a gradului didactic II  certificată „conform cu originalul” de către conducerea școlii  (inclusiv stampilă și semnatură director) .În cazul schimbării specialității, față de examenul de grad didactic II, se vor depune in copie, certificate pentru conformitate cu originalul de către conducerea unității de învățământ, diploma de licență și suplimentul de diplomă pentru noua specializare

6.       Dovada privind calificativele acordate la evaluările anuale din ultimii 2 ani școlari de activitate la catedră, cel puțin FOARTE BINE ( model mai sus postat )

7.       Dovada privind calificativul acordat la inspecția școlară premergătoare depunderii dosarului (IC1), cel putin FOARTE BINE model mai sus postat )

8.       Recomandarea scrisă asupra activității candidatului, din partea CONSILIULUI PROFESORAL al unității de învățământ unde este încadrat

9.       Copia raportului scris și a fișelor de evaluare de la inspecția curentă (IC1) efectuată în anul școlar 2022-2023 sau în anul școlar 2023-2024, în cazul cadrelor didactice care au obținut nota 10 la gradul didactic II- sesiunea 2023, certificate pentru conformitate cu originalul de către conducerea unității de învățământ (inclusiv stampilă și semnatură director)  

10.   Copia de pe autorizația de funcționareprovizorie/acreditarea școlii, pentru cadrele didactice care funcționează în unitățile de învățământ particular, certificată pentru conformitate cu originalul de către conducerea unității de învățământ (inclusiv stampilă și semnatură director)  

ANEXA NR.2 din procedura de inscriere gradul II trebuie transcrisă pe coperta dosarului ( nu lipită) 
 

DEPUNEREA CERERII DE EFECTUARE A INSPECTIEI PREMERGĂTOARE ÎNSCRIERII (IC1) LA GRADUL DIDACTIC II

                Cadrele care doresc să depună cererea pentru efectuarea inspecției premergătoare depunerii dosarului de înscriere (IC1), trebuie să îndeplinească următoarele condiții :

Ø  Au obținut definitivarea în învățământ până la data de 31.08.2022 sau în sesiunea 2023 cu nota 10 la examenul de definitivat

Ø  Cadrele didactice care au obținut definitivatul în anul 2023, cu o altă notă decât nota 10, nu pot depune în acest an școlar cererea de inspectie curentă I

Ø  Vechimea efectivă de predare la catedră- calculată de la data acordării definivării în învățământ, până la finalizarea examenului de acordare a gradului didactic II ( minim 4 ani sau 3 ani – în cazul promovării examenului de definitivat cu nota 10 în sesiunea 2023).

PERIOADA CONCEDIULUI DE MATERNITATE se consideră vechime efectivă la catedră.

 

INSCRIEREA LA GRADUL DIDACTIC II

Dosarul de înscriere cuprinde următoarele documente:

1.       Cererea de înscriere, adresată conducerii inspectoratului școlar, în care candidații vor nominaliza instituția de învățământ- centrul de perfecționare la care doresc să susțină examenul (model mai sus postat);

2.       Fișa de înscriere, completată și avizată de către conducerea unității de învățământ ( model mai sus postat);

3.       Copii după următoarele documente, certificate „conform cu originalul de către conducerea unității de învățământ” (inclusiv stampilă și semnatură director)  unde cadrul didactic are norma de bază: buletin/carte de identitate, certificate de naștere, certificat de căsătorie, dicument privind schimbarea numelui-după caz

4.       Copii ale diplomelor de studii, însoțite de foaia matricolă/suplimentul de diplomă certificate „conform cu originalul” de către conducerea unității de învățământ” (inclusiv stampilă și semnatură director)  

5.       Copia certificatului de acordare a definitivării în învățământ certificată „conform cu originalul” de către conducerea școlii  (inclusiv stampilă și semnatură director) .În cazul schimbării specialității, față de examenul de definitivare în învățământ, se vor depune in copie, certificate pentru conformitate cu originalul de către conducerea unității de învățământ, diploma de licență și suplimentul de diplomă pentru noua specializare

6.       Dovada privind calificativele acordate la evaluările anuale din ultimii 2 ani școlari de activitate la catedră, cel puțin BINE ( model mai sus postat )

7.       Dovada privind calificativul acordat la inspecția școlară premergătoare depunderii dosarului (IC1), cel putin BINE model mai sus postat )

8.       Recomandarea scrisă asupra activității candidatului, din partea CONSILIULUI PROFESORAL al unității de învățământ unde este încadrat

9.       Copia raportului scris și a fișelor de evaluare de la inspecția curentă (IC1) efectuată în anul școlar 2022-2023, certificate pentru conformitate cu originalul de către conducerea unității de învățământ (inclusiv stampilă și semnatură director)  

10.   Copia de pe autorizația de funcționareprovizorie/acreditarea școlii, pentru cadrele didactice care funcționează în unitățile de învățământ particular, certificată pentru conformitate cu originalul de către conducerea unității de învățământ (inclusiv stampilă și semnatură director)  

ANEXA NR.2 din procedura de inscriere gradul II trebuie transcrisă pe coperta dosarului ( nu lipită) 

 

Pogram depunere dosare la Is3

  • Luni- joi in intervalul 9-14
  • Vineri in intervalul 9-12