Dosare depuse online- Click aici - lista cu cadrele didactice care si-au depus dosar online la categoria continuitati aert 85 si 61

Depunerea dosarelor de continuitate conform art.85 si art. 61 se va face in perioada 10-15 iunie 2020. - pentru disciplinele Educatie fizica si sport, Educatoare si Invatatoare, discipline arondate ISMB - Sector 3

Actele necesare sunt urmatoarele: (se vor face conform cu originalul ...acolo unde estre cazul...de catre unitatea unde functioneaza in acest an cadrul didactic) - este ordinea din cererea catre domnul inspector scolar general, pe care o atasati prima.

 1. Copie a adresei de comunicare a deciziei de repartizare în baza căreia funcționez în anul școlar 2019-2020;
 2. Copie a certificatului de obţinere a gradului didactic obţinut în sesiunea 2019 (dacă este cazul);
 3. Copii ale actelor doveditoare în situaţia schimbării numelui (dacă este cazul);
 4. Recomandarea consiliului/consiliilor de administraţie pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în aceeaşi unitate de învăţământ/aceleaşi unităţi de învăţământ cu precizarea calificativului/calificativelor (se va specifica foarte clar dacă se permite sau nu prelungirea contractului individual de muncă), în original;
 5. Copie/copii ale adresei de comunicare a acordului de principiu pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în aceeaşi unitate de învăţământ/aceleaşi unităţi de învăţământ emisă de unitatea de învățământ; 
 6. Copie de pe buletinul/carte de identitate din care să reiasă domiciliul (dacă s-a schimbat faţă de anul precedent);
 7. Adeverinţa de vechime în învăţământ, în original;
 8. Copie a acordului M.E.N.C.Ș., I.S.J. de întrerupere a activităţii (dacă este cazul);
 9. Copie a filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 10. Copii ale avizelor şi atestatelor necesare ocupării postului didactic/catedrei, dacă este cazul;
 11. Avizul/adeverinţa medical(ă) din care să rezulte că sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ, în original.